లెటర్స్ పంపు

కెవిన్ ప్రస్తుతం సగం ఇంట్లో, మరియు టైలర్ గృహ నిర్బంధంలో ప్రస్తుతం. ఏ ఈ సమయంలో ఒక ప్రజా మెయిలింగ్ చిరునామా ఉంది, కానీ వారు అన్ని ప్రశంసలు వారు వారి అరెస్ట్ నుండి అందుకున్నాము మద్దతుగా. మీరు ఇప్పుడు వాటిని ఒక సందేశాన్ని గాని పంపడానికి కావాలనుకుంటే, ఇది supportkevinandtyler@riseup.net~~V పంపవచ్చు వారికి చేరాయి.

tyler and lil buns