ලිපි යවන්න

කෙවින් අඩ නිවසේ දැනට, හා ටයිලර් නිවාස අඩස්සියට මත දැනට. වත් මේ කාලය වන විට මහජන තැපැල් ලිපිනය දැන්, නමුත් ඔවුන් තමන්ගේ අත් අඩංගුවට ගැනීම නිසා ලැබී ඇති සියලු සහයෝගය අගය කර ඇත. ඔබ දැන් ඔවුන් එක්කෝ පණිවිඩයක් යැවීමට කැමති නම්, එය ඔවුන්ට මත සම්මත කිරීමට supportkevinandtyler@riseup.net වෙත යොමු කළ හැක.

tyler and lil buns