അക്ഷരങ്ങൾ അയയ്ക്കുക

കെവിൻ ഒരു ഹാഫ്വേ വീട് നിലവിൽ, ഒപ്പം ടൈലര് വീട്ടുതടങ്കലിൽ നിലവിൽ. പറഞ്ഞാലോ ഈ സമയത്ത് ഒരു പൊതു മെയിലിംഗ് വിലാസം ഉണ്ട്, എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുടെ അറസ്റ്റ് ശേഷം ലഭിച്ചു എല്ലാ പിന്തുണച്ചു സദസ്യ. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു സന്ദേശം അയയ്ക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അവരോട് കടന്നു ചെയ്യേണ്ട supportkevinandtyler@riseup.net അയയ്ക്കാൻ കഴിയും.

tyler and lil buns