ផ្ញើ​លិខិត

បច្ចុប្បន្ននេះលោក Kevin គឺពាក់កណ្តាលមួយនៅក្នុងផ្ទះ, និង Tyler បច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅលើការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះ. មិនមានអាសយដ្ឋានសំបុត្ររួមជាសាធារណៈនៅពេលនេះ, ប៉ុន្តែពួកគេបានកោតសរសើរចំពោះការគាំទ្រទាំងអស់ដែលបានទទួលចាប់តាំងពីពួកគេបានចាប់ខ្លួនពួកគេ. ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យផ្ញើណាមួយនោះសារមួយឥឡូវនេះ, វាអាចត្រូវបានផ្ញើទៅ supportkevinandtyler@riseup.net នឹងអនុម័តលើដើម្បីឱ្យពួកគេ.

tyler and lil buns