ارسال نامه

کوین در حال حاضر در یک خانه نیمه راه, و تایلر در حال حاضر در بازداشت خانگی. نه دارای یک آدرس پستی عمومی در این زمان, اما همه آنها قدردانی کرده اند حمایت آنها از زمان دستگیری را دریافت کرده ام. اگر شما می خواهم به ارسال هر کدام از آنها یک پیام دهید, می توان آن را فرستاده شده به supportkevinandtyler@riseup.net~~V به در به آنها رسیده.

tyler and lil buns