ផ្ញើ​សៀវភៅ

សូមអរគុណខ្លាំងណាស់ដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលបានផ្ញើទៅលោក Kevin សៀវភៅខណៈពេលដែលគាត់បាននៅក្នុងការឃុំឃាំង. ពេលលោកបានផ្លាស់ប្តូរចូលទៅក្នុងផ្ទះពាក់កណ្តាលមួយ, គាត់មិនត្រូវការសៀវភៅនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅឱ្យគាត់. សូមមើលវិធីផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចគាំទ្រលោក Kevin និង Tyler, និងសូមរកវិធីដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកទោសនយោបាយផ្សេងទៀត.

 

Kevin-Dog