Kevin released from halfway house!

Kevin1

Kevin has spent the last year in a halfway house, following almost three years in prison, and today he was released! He still has two years of probation left, բայց ոգեւորված է այս նոր փուլի ազատության,,en,From Kevin,,en,Ես չեմ կարող բավարար չափով արտահայտել իմ ուրախությունը այսօր,,en,Իմ ժամանակը գործող միջոցով անմիջական գործողության կենդանիների եկել է ավարտին,,en,բայց որն արտացոլում է այս փորձություն,,en,Ես ոչ մի ափսոսանք,,en,միայն երախտագիտությունը,,,en,Այն բանից հետո, երեսուն - վեց տարի ձերբակալել եւ gassing սերունդներին Մինսկի,,en,Արեւելքը Fork Մինսկի Ranch այլեւս գոյություն չունի,,en,Այդ Մինսկի ովքեր խուսափել վերագրավել եւ պատրաստվում է այն արդեն ուներ ծոռ,,en,եւ ես վաղուց մոռացված,,en,Բայց ես երբեք չեմ մոռանա նրանց,,en,կամ, որ գիշերը,,en,համար մնացած իմ կյանքում,,en.

From Kevin:

I cannot sufficiently express my joy today. My time operating via direct action for animals has come to an end, but reflecting on this ordeal, I have no regret, only gratitude.
After thirty-six years imprisoning and gassing generations of minks, the East Fork Mink Ranch no longer exists. Those minks who avoided recapture and made it have already had great grandchildren, and I am long forgotten. But I will never forget them, or that night, for the rest of my life.
Thanks to all those who have stood with me and Tyler in this fight. Follow your passion.
Kevin2