පරිත්යාග

කරුණාකර දැන් පරිත්යාග to support Kevin and Tyler.

Your donations currently support Kevin while he is in a halfway house and Tyler while he’s on house arrest. Donations will also be important to helping Kevin and Tyler transition out of their sentences and into life back home.

අමතරව, දේශපාලන සිරකරුවන් සහාය පරිත්යාග ජනතාව හැම විටම ඔවුන් රාජ්ය බලය මුහුණ දෙන විට එය ඔවුන්ට බලාගන්න පුළුවන් දේ කරන බවට ප්රජා ඇති බව දැන බවට වග බලා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. Any money left over from Kevin and Tyler’s support fund will be given to the support funds of other prisoners.

කරුණාකර පරිත්යාග ඔබට කළ හැකි. ඔබට ස්තුතියි.

Kevin & Tyler