តើ​នរណា​តើ​លោក Kevin & លោក Tyler?

លោក Kevin Olliff (អាកាលោក Kevin Johnson) and Tyler Lang were indicted under the Animal Enterprise Terrorism Act for allegedly releasing—and conspiring to release—about 2,000 mink and foxes from Midwest fur farms. They were arrested during the summer of 2013 and took non-cooperating plea deals on state charges of “possession of burglary tools.” Then almost a year later, they were indicted on federal AETA charges. During the summer of 2015, Kevin and Tyler entered into a non-cooperating plea agreements through which they plead guilty to violating the AETA.

Although it may seem ridiculous to charge people with “terrorism” for allegedly saving animals from living in barren wire cages and being killed by methods that may include anal electrocution or having their necks snapped, the ridiculousness speaks to what is beneath the surface of this legislation. The AETA was crafted by the American Legislative Exchange Council, ក្រុមកីឡាករអំណាចសាជីវកម្មដែលសរសេរបំណែកនៃច្បាប់គំរូដែលសមផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ, ហើយបន្ទាប់មក Alec បានបាត់មុខពីច្បាប់ដល់សមាជិកសភា. សមាជិកជាច្រើននៃ Alec ជាផ្នែកមួយនៃឱសថ, AG ធំ, and other industries that exploit and kill animals for profit—industries that have a huge interest in stopping the actions of animal liberation activists.

To add to the mix, the State uses the label of “terrorism” with a lot of flexibility in order to be able to manipulate public fear based on the State interests of the day, and this context left the label open for ALEC to apply it to animal liberation activists. And so ALEC devised the AETA, ច្បាប់មិនមានន័យខ្លាំងណាស់ចំពោះការកាត់ទោសសកម្មជន (Kevin and Tyler are among only a handful of people who’ve been charged under the AETA), but to conjure public fear of the animal liberation movement and deter people from getting involved in activism, let alone from freeing animals from the hell of fur farms.

Kevin and Tyler’s case should be a reminder to us all that—in addition to showing solidarity with the animals—we have to show each other love and support in the face of State repression. Please watch for updates about Kevin and Tyler’s case, donate to their support fund, write letters and send books, and never stop fighting for the animals.

You can use the ការគាំទ្រលោក Kevin & Tyler Flyer to help spread the word about their case and the AETA.


អំពី​លោក Kevin Olliff

Kevin&Bunnyលោក Kevin គឺ​ជា​ការ 28 សកម្មជន​ឆ្នាំ​មក​ពី​សង្កាត់ BEL អាកាស​នៃ​ទីក្រុង Los Angeles, CA បាន. បន្លែ​សុទ្ធ​តាំង​ពី​អាយុ​មួយ 15, លោក Kevin បាន​ចូលរួម​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​សិទ្ធិ​សត្វ​ជា​ច្រើន​ចាប់​តាំង​ពី​ពាក់​ក​ណ្តា​ល​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ 2000​-, រួម​ទាំង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​បន្លែ​សុទ្ធ, ការ​ងារ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ vivisection, and a tour with Sea Shepherd.

On February 29, 2016, after spending over a year in state custody and then more than another year in federal custody awaiting sentencing, Kevin finally had his federal sentencing hearing. Kevin was sentenced to 36 months, with credit for time served (both state and federal time). Kevin was released from prison and moved into a halfway house in May of 2016.

អំពី Tyler ឡង់

Tyler&Miniលោក Tyler ឡង់​គឺជា​សកម្មជន​សិទ្ធិ​សត្វ​ពី​ទីក្រុង Los Angeles, CA បាន. គាត់​បាន​ទៅ​បន្លែ​សុទ្ធ​នៅ​អាយុ​នេះ 14 និង​បាន​សកម្មជន​សត្វ​ចាប់​តាំង​ពី. នៅ 2009 Tyler ត្រូវ​បាន​ចាប់ខ្លួន​និង​បាន​ផ្តល់​បទ​ចោទ​ប្រកាន់​បទល្មើស​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​ការ​ចូល​រួម​នៅ​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​ផ្ទះ​ប្រឆាំង​នឹង vivisectors UCLA បាន. មួយ​ឆ្នាំ​ក្រោយមក​គាត់​បាន​ជួយ​រៀបចំ​ការ​ធ្វើ​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​ការ Fortress វិនិយោគ​ក្រុម, ជា​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ HLS. បន្ទាប់​ពី​រយៈពេល​ប្រាំមួយ​ខែ​នៃ​ការ​តវ៉ា​ផ្ទះ, បន្ទាយ​បាន​ប្រកាស​ថា​ពួក​គេ​នឹង​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ទៀត​ទេ​ដោយ​មាន HLS. រវាង 2011 និង 2012 Tyler ត្រូវ​បាន​ប្តឹ​ង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ថ្នាំ AstraZeneca, ក្រុមហ៊ុន BlackRock, និង Beckman coulters សម្រាប់​តួនាទី​របស់​គាត់​នៅ​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ដ៏​សំខាន់​របស់​ខ្លួន.

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ខែ​មីនា 23, Tyler was sentenced to three months of time served, as well as 6 months on home detention and 6 months in a halfway house.